Statut

STATUT

GDAŃSKI ANIMALS – TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM

Stowarzyszenie nosi nazwę GDAŃSKI ANIMALS – TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

 

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach – i postanowieniami niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo pomorskie.

§4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Ma prawo zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2 – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§1

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działania na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na bezdomność lub na zagrożenie ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskich sił natury.

2. Działalność na rzecz ochrony Ziemi.

§2

1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
a. niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone, poprzez leczenie chorych, bezpańskich i wolno żyjących zwierząt,
b. dokarmianie ptactwa i zwierząt cierpiących głód,
c. ograniczanie rozrodczości wolno żyjących kotów i psów poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji,
d. przeciwdziałanie okrutnemu lub niewłaściwemu traktowaniu zwierząt poprzez czynną interwencję,
e. upowszechnianie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochronie zwierząt wśród ogółu społeczeństwa poprzez organizowanie prelekcji, konkursów i wystaw oraz artykułów i audycji w mediach,
f. inicjowanie i czynny udział w akcjach związanych z ochroną Ziemi,
g. wspieranie innych organizacji realizujących podobne cele co Stowarzyszenie.

2. Organizacja realizuje wszystkie swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

 

Rozdział 3 – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych,
c. członków wspierających.

§2

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, zainteresowany działalnością Stowarzyszenia, który złoży zarządowi deklarację członkostwa.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mieszkający na terenie RP, zgodnie ze statutem i przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy niemieszkający na terenie RP, zgodnie ze statutem i ustawą o stowarzyszeniach.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni w wieku od 14 do 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa do głosowania na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

6. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez osoby wymieione w §4 pkt 1 do 4. Od decyzji Zarządu istnieje możliwość odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§3

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2. realizacja celów i uchwał Stowarzyszenia,
3. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. płacenie składek miesięcznych.

§4

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
3. uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia.

§5

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje się zwykłą większością głosów.
3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego w tym obowiązek płacenia składek, jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§6

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku płacenia składek.
3. O przyjęciu na członka honorowego decyduje Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§7

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a. rezygnacji członka złożonej Zarządowi na piśmie,
b. wykluczenia z powodu działalności sprzecznej z założeniami statutu i uchwały zarządu,
c. wykreślenia z powodu niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy,
d. wykreślenia na skutek utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osoby prawnej,
e. śmierci.

2. Uchwały w zakresie wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

3. Osobie wykluczonej lub wykreślonej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od momentu decyzji Zarządu.

 

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

§1

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. walne zebranie członków
b. zarząd
c. komisja rewizyjna

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tej sprawie uchwały na zebraniu wyborczym.

§2

1. Walne zebranie członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków należy w szczególności:
a. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
c. udzielania absolutorium zarządowi,
d. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
e. wybór zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia,
f. podejmowania uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez zarząd i komisję rewizyjną,
g. podejmowania uchwał dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości.

3. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§3

1. Walne zebranie członków może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne

2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd raz na rok.

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji rewizyjnej albo 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.

5. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało powołane.

§4

W walnym zebraniu udział biorą:
a. członkowie zwyczajni i członkowie honorowi z głosem stanowiącym
b. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§5

Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie więcej niż 5 osób, ale nie mniej niż 3 osób, w tym prezesa, 2 wiceprezesów i członków zarządu.

§6

Do kompetencji zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2. uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia,

3. sporządzanie okresowych bilansów i sprawozdań,

4. składanie walnemu zebraniu członów sprawozdań ze swej działalności,

5. przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,

6. nadawanie godności członka honorowego,

7. zwoływanie walnych zebrań członków,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§7

Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§8

1. Członkiem zarządu nie może być członek komisji rewizyjnej.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być spokrewniony ani spowinowacony z żadnym z członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami karanymi i ściganymi za przestępstwa.

§9

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§10

1. Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a. żądania od zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b. żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie jej oceny,
b. dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
c. składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności,
d. występowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków komisji.

§11

1. Członka zarządu i komisji rewizyjnej można odwołać w trakcie kadencji z powodu:
– niewywiązywania się z powierzonych działań,
– działalności sprzecznej z zapisami statutu,
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej.

2. Mandat członka zarządu i komisji rewizyjnej wygasa:
– w momencie śmierci członka,
– pisemnej rezygnacji złożonej i przyjętej przez walne zgromadzenie o uregulowaniu zobowiązań.

3. W celu uzupełnienia składu zarządu lub komisji rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji.

4. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu.

5. W przypadku konieczności uzupełnienia danego organu o 50% lub więcej członków danego organu, nowych człnków musi wybrać walne zgromadzenie poprzez wybory uzupełniające.

 

Rozdział 5 – Majątek Stowarzyszenia

§1

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§2

1. Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a. składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny i spadki,
d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. zbiórki publiczne

2. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.

§3

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby bliskie.

§4

1. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu tj. prezesa i jednego z pozostałych członków zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

 

Rozdział 6 – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§1

Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§2

W przypadku podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną.

Podpisy komitetu założycielskiego GDAŃSKI ANIMALS – TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM.

Ewa Ostapska / Walentyna Wójcikiewicz
Ewa Świątek / Magdalena Galon